در ابتدا و قبل از جوجه ریزی و یا انتقال جوجه ها از دستگاه جوجه کشی به محیط پرورشی لازم است که از قبل سالن پرورش و یا محیطی که در نظر گرفته اید را آماده کرده باشید. پیشنهاد می شود در این زمینه حتما مقاله آماده سازی سالن مرغداری قبل از جوجه ریزی را مطالعه بفرمایید.

نکته های مهم که باید در هفته اول نگهداری از جوجه ها انجام دهید را در ادامه توضیح داده ایم. قبل از جوجه ریزی باید بدانید که ورود جوجه ها به سالن بهتر است در صبح انجام شود.

جوجه ها پس از مرحله هچ حداقل به مدت ۲۴ ساعت در داخل ماشین جوجه کشی در همان شرایط هچر باقی می مانند. زیرا آنها به محیط گرم نیاز داشته و هنوز کیسه زرده به خوبی جذب بدن آنها نشده است. بنابراین برای تغذیه جوجه ها و یا خارج کردن آنها از داخل دستگاه جوجه کشی نباید عجله کرد.

با گذشت ۲۴ الی ۳۰ ساعت پس از هچ کامل میتوان سریعا جوجه ها را بیرون آورد تا سایر تخم های نطفه دار نیز هچ شوند. پس از خروج جوجه از تخم، تغذیه عملکرد مستقیمی بر وزن و سیستم ایمنی بدن او دارد. همانطور که گفته شد در ۲۴ ساعت اولیه جوجه ها نباید تغذیه شوند و یا آب بنوشند. پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت میتوان تغذیه جوجه ها را آغاز نمود.