روش طبیعی جوجه آوری توسط پرنده در بازه ی زمانی مشخصی انجام می شود و در این روش باید پرنده کرچ باشد تا پروسه به صورت طبیعی انجام شود. با توجه به اینکه این روش جهت کسب درآمد به کار نمی رود بیشتر به توضیح آن نمی پردازیم و در ادامه بیشتر به بررسی مراحل و اصول جوجه کشی صنعتی با دستگاه خواهیم پرداخت.

اگر شما می توانید از جوجه کشی طبیعی مرغ استفاده کنید فقط تعداد محدودی از تخم نطفه دار را می شود جوجه آوری کرد و غریضه کرچی پرنده کار دشواری است. ولی مصنوعی تعداد نامحدودی می توان هچ کرد و فصل مشخصی هم ندارد و تمام فصول از دستگاه جوجه کشی می توان استفاده کرد.


جدول زمان بندی جوجه کشی

پرنده
طول دوره جوجه کشی
روز انتقال به هچر
دما در ایام ستر
رطوبت در ایام ستر
تهویه در ایام ستر
دما در ایام هچر
رطوبت در ایام هچر
تهویه در ایام هچر
مرغ
۲۱
۱۸
۳۷.۷
۶۰
۳۸.۲
۳۷.۲
۷۰
۳۸
مرغ شاخدار
۲۶ تا ۲۸
۲۳
۳۷.۵
۵۵ تا ۶۰
۳۸.۲
۳۷.۲
۷۰
۳۸
بوقلمون
۲۸
۲۴
۳۸ تا ۳۷
۶۰
۳۷.۵ تا ۳۸.۵
۳۷.۲
۷۰
۳۸
بلدرچین
۱۷
۱۴
۳۷.۷
۶۵
۳۸.۲
۳۷.۲
۷۵
۳۸
قرقاول
۲۴ تا ۲۶
۲۱ تا ۲۳
۳۷.۶
۶۵
۳۸.۱
۳۷.۲
۷۵
۳۸
کبک
۲۴
۲۱
۳۷.۵
۵۵ تا ۶۰
۳۷
۳۷
۷۰
۳۷.۵
اردک
۲۸
۲۵
۳۸ تا ۳۷
۷۰
۳۸.۵ تا ۳۷.۵
۳۷.۲
۷۵ تا ۸۰
۳۸
غاز
۳۰
۲۸
۳۸ تا ۳۷
۶۰ تا ۶۵
۳۸.۵ تا ۳۷.۵
۳۷
۷۵ تا ۸۰
۳۷.۵
شترمرغ
۴۲
۳۹
۳۶.۳
۲۰ تا ۲۵
۳۶.۹
۳۶.۶
۲۵ تا ۳۰
۳۷.۱