آموزش جوجه کشی مرغ

مدت زمان بیرون آمدن جوجه مرغ طبیعی

/post-17

روش های تکثیر:در ابتدا باید بگوییم که جوجه آوری به ۲ روش کلی انجام می شود :جوجه کشی طبیعیجوجه کشی با دستگاه ( غیر طبیعی )