ایرانی

معرفی انواع دان های قناری و خواص آنها به همراه توضیحات کامل

/canary-1

معرفی برخی از دانها و خواص آنها که توصیه میکنم حتما طبع آنها رو حفظ کنید که بدانید دانهای مورد استفاده تان چه طبعی دارد و خودتان در مراحل مختلف بتوانید با خواص این دانها برای بهبودی قناریتون اقدام کنید.