درست است

برای رشد سریع جوجه مرغ چه باید کرد؟

/chekan-3

برای رشد سریع جوجه مرغ باید از دان فرموله شده، پلت های آماده و مکمل های غذایی نظیر مولتی ویتامین استفاده کرد، همچنین دما و رطوبت محیط نگهداری نیز باید متناسب با سن جوجه ها باشد. بهداشت محیط نیز بایستی به صورت اصولی رعایت شود.