ماهی

حیوانات را اذیت نکنیم!!!

/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C

درسته برای جمع کردن فالو......ور ومعروفیت میشه خیلی کارها کرد!؟ اما برای اذیت نکردن حیوانات هم خیلی کارها میشه نکرد!